Vorige blogpost 

In de vorige blogpost zijn we begonnen met het verkennen van de gifteconomie. Dit gaf ons een dieper inzicht in de verschillende kenmerken en dynamieken binnen de gifteconomie. Daarnaast leerden we ook dat de gifteconomie een vorm van positief activisme kan zijn, en dat er een oorzakelijk verband is tussen de gifteconomie en het ontstaan van hechte vriendschap en gemeenschap.

 

Deze blogpost 

In deze blogpost wil ik met u onderzoeken hoe we de gifteconomie kunnen toepassen in ons individuele leven. Daarnaast hoop ik met u te ontdekken hoe we de gifteconomie kunnen toepassen in kleine tot middelgrote gemeenschappen, tot op het niveau van de samenleving als geheel.

Marc   

Om te ontdekken hoe we de geef economie in ons eigen leven kunnen toepassen, zal ik het leven van een dierbare vriend als voorbeeld nemen. Deze vriend is Marc, Marc leeft al enkele jaren volledig in de geef economie. Het is niet zo dat Marc in één stap is gaan leven in de geef economie, Marc heeft verschillende herhalende stappen genomen en is langzaam in de geef economie gaan leven.

 

Kleine stapjes nemen

Hoe Marc begon in de geef economie is door wekelijks een paar kroppen sla weg te geven aan zijn hechte vriendengroep. Na een tijdje begon deze vriendengroep te begrijpen dat Marc vrijgevig was, na een tijdje begon deze vriendengroep Marc’s giften echt te waarderen.

 

Een klein geef economie

De waardering groeide gestaag, tot op een gegeven moment Marc’s vrienden de drang voelden om Marc uit dankbaarheid geschenken terug te geven. De vrienden besloten Marc hiervan op de hoogte te brengen, en door hierover met Marc in gesprek te gaan, kwamen zij tot de afspraak om geschenken terug te geven telkens zij iets van Marc kregen. Er werd besloten dat deze geschenken van alles mochten zijn, zolang het maar hun dankbaarheid weerspiegelde en ook bijdroeg aan Marc’s welzijn. Er werd ook besloten dat deze geschenken op elk moment mochten gegeven worden, dit hoefde niet onmiddellijk te gebeuren bij het ontvangen van een van Marc’s kroppen sla.

Dit resulteerde uiteindelijk in een kleine geef economie tussen Marc en zijn goede vrienden. Op dit moment slagen Marc en zijn vrienden erin om een klein deel van hun behoeften te bevredigen, Marc’s vrienden hebben sla voor de week terwijl Marc allerlei andere dingen ontvangt die hem ook vooruit helpen.

 

Behoeften vervullen

Op dat moment realiseert Marc zich dat een klein deel van zijn behoeften wordt vervuld. Automatisch begint Marc na te denken en hij realiseert zich dat er een kleine economie is ontstaan tussen hem en zijn vrienden. Hij besluit dit de ‘geef economie’ te noemen. Tegelijkertijd realiseert Marc zich plotseling dat deze geef economie niet hoeft op te houden bij hem en zijn vrienden, maar dat deze geef economie ook uitgebreid kan worden naar grotere groepen mensen. Marc ziet prachtige mogelijkheden voor de geef economie en begint te dromen van een geef economie op de schaal van de hele samenleving.

In al zijn enthousiasme bespreekt Marc dit idee met zijn vrienden – en hoewel sommige van zijn vrienden nogal kritisch zijn en Marc een dromerige idealist vinden – gaan ze er uiteindelijk mee akkoord om hun geef economie uit te breiden naar de bredere samenleving.

Zo kwam het dat de gifteconomie langzaam begon te groeien en te groeien. De geef economie die aanvankelijk in de hechte vriendengroep begon, breidde zich al snel uit tot onder de kerktoren, waarna de hele gemeente van de geef economie begon te genieten en er de vruchten van plukte. Families, verenigingen, zelfstandigen, bedrijven, ze begonnen allemaal in zekere mate deel te nemen aan de geef economie.

 

Uitbreiding van de geef economie 

Omdat onze wereld zo enorm verbonden is via het internet, maar ook omdat mensen met elkaar spreken en regelmatig op allerlei andere manieren met elkaar in contact komen, was de verspreiding van de geef economie naar de gemeente slechts een tussenstation in de verdere verspreiding ervan over de samenleving.

De geef economie verspreidde zich snel. Van familie tot familie, van vereniging tot vereniging, van zelfstandige tot zelfstandige… Overal in het land begonnen deze voorheen voornamelijk gescheiden eilanden zich met elkaar te verbinden. De samenleving onderging een transformatieproces naar een intiem verbonden netwerk waar dankbaarheid, waardering en al wat goed is in overvloed door de straten stromen.

 

Fantaseren 

Ik geef toe, Marc’s voorbeeld is gedeeltelijk fictief en gefantaseerd, helaas. Maar of dit verhaal nu waar is of niet, het roept wel een aantal vragen op die ik met jullie wil onderzoeken:

  • Wat zouden enkele van de succesfactoren kunnen zijn waardoor de geef economie in Marc’s verhaal zich ten volle heeft kunnen ontplooien?
  • Wat zouden de obstakels kunnen zijn die verhinderd hebben dat de geef economie in Marc’s verhaal tot volle ontplooiing is gekomen?

 

Succesfactoren

Zoals u kon lezen, worden er in Marc’s verhaal geen succesfactoren expliciet genoemd. Het verhaal nodigt ons uit om te speculeren over wat de geef economie in Marc’s verhaal zo succesvol maakte. Speculeren is echter niet nodig, want de succesfactoren van een geef economie zijn welbekend. Hieronder geef ik een opsomming van succesfactoren die mij bekend zijn.

 

Onvoorwaardelijk geven

Het succes van de geef economie is onder meer gebaseerd op onvoorwaardelijk geven. Onvoorwaardelijk geven betekent dat we geven zonder voorwaarden en voorbehoud, zonder een persoonlijke agenda. Concreet betekent dit dat we aan onze medemens geven met de intentie om werkelijk bij te dragen aan het welzijn van die ander, en dat we dit doen zonder enig motief van persoonlijk gewin. Deze zuiverheid van geven is het kloppend hart van de geef economie, dit omdat een zuiverheid van geven vertrouwen schept dat gemeenschap en vriendschap smeedt. Door de aanwezigheid van gemeenschap en vriendschap neemt het geven weer toe, zodat er steeds meer behoeften binnen de geef economie worden vervuld.

 

Verstandig ontvangen

Wat wij kunnen verstaan onder verstandig ontvangen is dat wij ontvangen met dankbaarheid, en dat wij erkennen dat de andere mens ons een onbetaalbaar geschenk geeft, en dat wij dit geschenk vervolgens koesteren en behandelen in de geest dat het geschenk uniek en onmetelijk waardevol is. Door deze houding aan te nemen bij het ontvangen, geven wij een mooi signaal af aan de gever: “Ik waardeer uw geschenk, u kunt er zeker van zijn dat ik uw geschenk met grote waardigheid en liefde zal behandelen”. Dit signaal – dat slechts een van de vele mogelijke mooie signalen is die kunnen worden gegeven en geïnterpreteerd – schept verder een basis voor gemeenschap en vriendschap, waardoor het geven verder toeneemt en steeds meer behoeften binnen de gifteconomie worden vervuld.

 

Een versterkende dynamiek

Deze dynamiek van onvoorwaardelijk geven en verstandig ontvangen schept een klimaat waarin geven en ontvangen gelukkig maakt. Het geluk dat uit deze dynamiek voortvloeit nodigt uit om nog meer onvoorwaardelijk te geven en verstandig te ontvangen, waarna dit logischerwijs leidt tot een verdere expansie van de geef economie. En zo gebeurt het dat de geef economie spontaan steeds meer van de samenleving overneemt, en haar weer omvormt tot een hechte samenleving waarin echte gemeenschap tussen mensen bestaat.

 

Een gezonde dosis verstand 

Een derde succesfactor in een bloeiende gifteconomie is een gezonde dosis gezond verstand. Concreet betekent dit dat we proberen te begrijpen wat kan bijdragen aan het geluk van andere mensen. Dit kunnen we doen door bewust te denken met een mededogend hart. Doordat we op deze manier denken en proberen te begrijpen wat kan bijdragen aan het geluk van de andere mens, komen we te weten wat goed is om te geven, wanneer we dat het beste kunnen doen, en hoe we dat het beste kunnen doen.

 

Open en heldere communicatie

Een geef economie – hoe groot of hoe klein ook – is alleen succesvol wanneer de geef economie ook voorziet in de behoeften van de mensen in de economie, en wanneer de geef economie bijdraagt aan het geluk van die mensen. Om ons geven af te stemmen op de behoeften en het geluk van de ander, is het nuttig om een open en heldere communicatie met elkaar aan te gaan. Door open en duidelijk met elkaar te communiceren, kunnen we begrijpen wat de behoeften van de ander zijn, en wat de ander gelukkig maakt, en daardoor kunnen we op een passende manier gaan geven. Open en duidelijke communicatie is een beetje als de olie die de motor van de gifteconomie laat draaien. Het toepassen van communicatiemethoden zoals geweldloze communicatie is daarbij heel nuttig.

 

Harmonieuze Relaties

Wanneer we de geef economie beschouwen en er als een helikopter boven cirkelen, kunnen we zien dat de gifteconomie gekenmerkt wordt door relaties. Dit zijn niet het soort relaties dat we zien in onze hedendaagse consumenteneconomie, waar we als consument de andere persoon met wie we een transactie verrichten nauwelijks of zelfs helemaal niet kennen. Het soort relaties dat in de geef economie bestaat, is intiemer en persoonlijker. Dat komt doordat door het herhaaldelijk geven en ontvangen – en de vrijgevigheid en dankbaarheid die daarmee gepaard gaan – de een de ander beïnvloedt. Met andere woorden, het is bijna onvermijdelijk dat er intieme relaties ontstaan waarbij we de andere persoon vrij goed kennen. Door deze intieme relaties te koesteren en er allerlei mooie waarden in te integreren – waarden als eerlijkheid, transparantie, kwetsbaarheid, enz. – bloeien deze intieme relaties harmonieuzer op, wat de geef economie ten goede komt. 

 

Obstakels

Obstakels voor de geef economie zijn houdingen die ingaan tegen de succesfactoren. Zo kunnen hebzucht, afgunst en dergelijke het best worden vermeden. Het zijn dit soort houdingen die de geef economie bedreigen. Een schenkeconomie kan slechts zo succesvol zijn als de succesfactoren worden toegepast, dus het is heel gemakkelijk om de geef economie tot volle wasdom te laten komen, maar het is ook gemakkelijk om de integriteit van de geef economie te bedreigen. In al haar eenvoud is de geef economie dus ook kwetsbaar, het vraagt een verantwoordelijkheid van alle deelnemers aan de geef economie om de geef economie tot een succes te maken. Een ander obstakel voor het succes van de gifteconomie zijn dus mensen die deze verantwoordelijkheid niet op zich nemen. Gelukkig is het nemen van deze verantwoordelijkheid vrij eenvoudig, namelijk het goed toepassen van de succesfactoren.

 

De geef economie uitbreiden

Een systeem breidt zich uit wanneer het goed functioneert en het door steeds meer mensen wordt gebruikt. De geef economie breidt zich dus uit wanneer zij goed wordt toegepast, en wanneer de aandacht wordt gevestigd op het betrekken van steeds meer mensen daarbij. Het goed toepassen en uitbreiden van de geef economie gebeurt dus door de succesfactoren onvoorwaardelijk geven en verstandig ontvangen toe te passen, door een gezonde portie verstand te gebruiken en ook door heldere en open communicatie met elkaar toe te passen. Door uiteindelijk ook aandacht te vragen voor het betrekken van steeds meer mensen, breidt de geef economie zich spontaan uit en organiseert ze zichzelf.

 

Waar zijn de complexe strategieën?

Het feit dat er geen ingewikkelde strategieën nodig zijn om de geef economie uit te breiden, komt doordat de geef economie vrij is van veel regels en voorschriften. De geef economie is een vrij eenvoudig systeem om in te voeren en uit te breiden, het is zeer toegankelijk voor iedereen en nodigt ook uit tot deelname.

 

Conclusie

We liepen mee in Marc’s deels fictieve verhaal, verkenden enkele succesfactoren, onderzochten obstakels en erkenden dat complexe strategieën om de gifteconomie tot volle wasdom te laten komen niet nodig zijn. Ik had deze blogpost nog langer en complexer kunnen maken, nog verder kunnen filosoferen over mogelijke succesfactoren en obstakels, maar het doel voor mij om deze blogpost enigszins kort en to the point te houden is om te illustreren dat de geef economie van nature helemaal geen complex systeem is, en dat het voor iedereen vrij toegankelijk en eenvoudig toe te passen is.

 

Een open uitnodiging

Het beste van de geef economie is om het in de praktijk toe te passen, alleen dan kunnen de vruchten ervan worden geplukt. Ik nodig je uit om, nu je deze blogpost hebt gelezen, te experimenteren met de geef economie. Begin desnoods op kleine schaal. Geef bijvoorbeeld eens een krop sla weg, zoals Marc, en kijk hoe dat voelt, en wat voor domino-effect je in je leven teweegbrengt door dingen gul weg te geven zonder er iets voor terug te verwachten. Ik zou zeggen, speel ermee, misschien resoneert het en misschien ook niet.

 

Dank aan Free Spirits Community

Het was in ieder geval leuk om weer een blogpost voor jullie te schrijven, tot de volgende keer! Groeten Sven.

Over de auteur:

Sven is een 23-jarige Mindfulness en Meditatie Coach die ook actief is als facilitator van Psych-K. Sven schrijft ook regelmatig over verschillende onderwerpen, en is ook hoofdstrateeg en digitale content creator voor Connected Souls. Je kan Sven vinden op https://www.svencouchez.com/